Privacybeleid Viraal Marketing

Definities

a. Privacybeleid: dit Privacybeleid;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Verantwoordelijke: Viraal Marketing;
d. Website: de website www.viraalmarketing.nl

1. Algemeen

1.1 | In dit Privacybeleid is beschreven hoe Verantwoordelijke de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.

1.2 | De persoonsgegevens die door Verantwoordelijke worden verwerkt zijn naam, (e-mail)adres en telefoonnummer.

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1 | Verantwoordelijke verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Verantwoordelijke heeft doorgegeven [bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Verantwoordelijke, een bestelling bij Verantwoordelijke te doen, of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Verantwoordelijke].

2.2 | Verantwoordelijke gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Verantwoordelijke heeft verstrekt:

2.2.1 | Als de Gebruiker Verantwoordelijke om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Verantwoordelijke de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.

2.2.3 | Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Verantwoordelijke de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.

2.3 | Daarnaast kan Verantwoordelijke de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Verantwoordelijke die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met info@viraalmarketing.nl.

3. Doorgifte aan derden

3.1 | Verantwoordelijke zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

3.1.1 | De doorgifte geschiedt aan een door Verantwoordelijke voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Verantwoordelijke een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of

3.1.2 | Verantwoordelijke op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

4. Cookies

4.1 | Viraalmarketing.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daarmee kan Viraal Marketing de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

4.2 | De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Daarnaast kan hij zijn browser (Chrome, Safari, Explorer, Firefox) zo instellen waardoor die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. Daarmee kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Vervolgens wordt het dan bij alle andere websites verboden. Als laatste wordt deze mogelijkheid door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

4.3 | Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook dit kan weer via de browser.

5. Wijziging of verwijdering van persoonsgegevens

5.1 | De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

5.2 | Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker Verantwoordelijke bereiken op info@viraalmarketing.nl.

5.3 | Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door middel van een e-mail naar info@viraalmarketing.nl.

6. Bewaartermijn

6.1 | Verantwoordelijke bewaart persoonsgegevens gedurende de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening, tenzij Verantwoordelijke op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

7. Beveiliging

7.1 | Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Ook heeft Verantwoordelijke SSL beveiliging op haar website.

8. Wijzigingen in het Privacybeleid

8.1 | Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Ook wordt elke aanpassing op deze pagina bekend gemaakt. Daarnaast adviseert Verantwoordelijke de Gebruiker regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 1 oktober 2019.